Kres.info

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Komu je kurz určen

pro pracovníky krajských úřadů, úřadů územního plánování, obecních úřadů, projektanty, investory, pracovníky dotčených orgánů, správce inženýrských sítí a pracovníky realitních kanceláří

Akreditace

Kurz je akreditován MV ČR (zákon č. 312/2002 Sb., § 20) pro průběžné prezenční vzdělávání (číslo akreditace: AK/PV-1100/2012) a zároveň i jako průběžné prezenční vzdělávání pro vedoucí úředníky (číslo akreditace: AK/VE-798/2012). Účastníci kurzu obdrží osvědčení.

Obsah

První část semináře bude zaměřena na případy, kdy se nepoužije územní plán a kdy zásady územního rozvoje pro rozhodování, včetně vlivu na vydávání závazných stanovisek. Druhá část bude zaměřena na výklad vztahu § 18 odst. 5 stavebního zákona a regulativů obsažených v územním plánu a na dopady na vydávání závazných stanovisek a rozhodování. V třetí části budou probrány chyby, které byly zjištěny při vydávání závazných stanovisek orgánů územního plánování. Čtvrtá část bude věnována územním studiím (všemu, co potřebujete vědět o pořízení, zpracování, schválení možnosti využití a aplikaci územní studie při rozhodování). V páté části budou probrány příklady návrhu obsahu změny a návrhu usnesení zastupitelstva o pořízení změny ÚP zkráceným postupem. Pátá část bude zaměřena na důležité rozsudky soudů vztahující se k územnímu plánování. Šestá část bude věnována výsledkům jednání Poradního sboru MMR. Pokud v době konání semináře budou již schváleny další novely stavebního zákona (např. v souvislosti se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, nebo v souvislosti se změnou vodního zákona), budou probrány v další části. Na závěr semináře bude podána ústní informace o schváleném věcném záměru a o přípravě nového stavebního zákona na úseku územního plánování.

Základní informace

Variabilní symbol:192018
Název školení:ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Místo konání:HARMONY CLUB HOTEL, 28. října 170, Ostrava (mapa a popis cesty)
Datum:24. 9. 2019
Časový rozvrh:9 - 14 h
Lektor:Ing. Tomáš Sklenář
V ceně zahrnuto:Součástí účastnického poplatku je oběd, malé občerstvení a písemné materiály.
Účastnický poplatek:2100 Kč (Vzhledem k akreditaci je cena kurzu osvobozena od daně z přidané hodnoty podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, v platném znění.)
Přihlásit se

Kontakt